Regulamin

REGULAMIN

uczestnictwa w ,,Grywalizacji”

podczas wydarzenia pn. „Ogólnopolski Festiwalu Questingu w Bałtowie”

w dniach 16-18.07.2021

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Grywalizacji jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT” z siedzibą w Bałtów 55, 27 – 423 Bałtów, NIP: 6612100658, KRS: 0000038139, REGON:292434344.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które biorą udział w Grywalizacji i wobec tego osoby te są zobowiązane do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zapewnia uczestnikom Grywalizacji bezpłatny w niej udział.
 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników Grywalizacji, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
 • warunki uczestnictwa;
 • zasady Grywalizacji;
 • obowiązki uczestników Grywalizacji;
 • odpowiedzialność uczestników Imprezy za zachowania niezgodne z Regulaminem;
 1. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 • „Quest” –  rodzaj wierszowanego zadania z zagadkami.
 • „kategoria rodzinna” – członkowie grupy muszą być ze sobą spokrewnieni. Grupa składa się z minimum 2 osób. W kategorii rodzinnej trudność questów jest dostosowana do rodzin z dziećmi (podstawowa i średnia, questy piesze na terenie  LGD Krzemienny Krąg (Bałtowa i Ostrowca Świętokrzyskiego). 
 • „kategoria indywidualna / drużynowa” – dla grupy składającej się z osób dorosłych. Grupa składa się minimum z 2 osób. W kategorii drużynowej trudność questów jest dostosowana do osób dorosłych (średnie i trudne, questy piesze, rowerowe, samochodowe na terenie Stowarzyszenie Lokalnej grupy Działania Krzemienny Krąg, w odległości do ok. 50 km od Bałtowa)
 • „Uczestnik Grywalizacji” – oznacza osobę dorosłą uczestniczącą w Grywalizacji lub osobę małoletnią pozostającą pod opieką opiekuna prawnego, który jest uczestnikiem Grywalizacji w kategorii rodzinnej.
 • “Biuro zawodów”- wyznaczone przez Organizatora miejsce na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego – we „Wrotkarni”
 • “Paszport Questowicza”- dokument potwierdzający przebycie questów wyznaczonych do przejścia w ramach grywalizacji, zawierający m.in.: miejsce na pieczątki zdobyte podczas przejścia questów, miejsce na zapisanie czasu na starcie i mecie przez osoby specjalnie do tego wyznaczone, miejsce na tytuł questu oraz nazwę drużyny.
 • „Pakiet Startowy” – zestaw niezbędnych przedmiotów potrzebnych Uczestnikom podczas pokonywania questów m.in. questy, teczka, ołówek, długopis.

§ 2

Zasady Grywalizacji i warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Grywalizacji jest:
 • dokonanie zgłoszenia rodziny lub drużyny do biura zawodów w dniach wydarzenia tj. od dnia 16.07.21r. – do dnia 18.07.2021 w godz. od 10:00-18:00 (tylko w przypadku wolnych miejsc) lub przez zapisy online na stronie (od dnia 17.06.2021 do dnia 18.07.2021 od godz. 12:00) na stronie www.festiwalquestingu.jurapark.pl
 • pobranie w dniach 16-18.07.2021 w godz. od 10.00 16.07.2021 do 12.00 18.07.2021 w biurze zawodów Pakietu Startowego.
 1. Na każdym queście umieszczone zostaną podstawowe informacje: miejsce startu, średni czas przejścia, rodzaj/typ questu. 
 2. Klasyfikacja prowadzona jest odrębnie w dwóch kategoriach: rodzinna i indywidualna / drużynowa. 
 3. W ogólnej klasyfikacji w danej kategorii  liczy się ilość rozwiązanych questów (każda kategoria 10 questów) oraz czas ich przejścia. W każdym punkcie startu i mety znajdować się będzie osoba odpowiedzialna ze strony Organizatora Festiwalu Questingu za wpisy do Paszportu Questowicza, do której należy się zgłosić z prośbą o odnotowanie godziny startu i zakończenia questu (każdy quest ma swojego opiekuna/ów, który/rzy w Paszporcie odnotuje/ją osiągnięcia drużyny)
 4. Zwycięzcami w danej kategorii są drużyny, które w najszybszym czasie przejdą największą ilość questów wytypowanych w swojej kategorii. Nagradzane są 1, 2 i 3 miejsce.
 5. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się ostatniego dnia Grywalizacji zgodnie z harmonogramem wydarzenia i zakończona zostanie wykonaniem wspólnego zbiorowego zdjęcia wszystkich uczestników.
 6. Organizator dopuszcza nagrodzenie pozostałych Uczestników.
 7. Łączna pula nagród w ramach wydarzenia to 20 000 zł. 
 8. Limit uczestników wydarzenia w dwóch kategoriach łącznie: 450 uczestników. 

§ 3

Obowiązki uczestników Grywalizacji

 1. Uczestnik Grywalizacji ma prawo do zgłaszania swoich pytań i wątpliwości co do zasad uczestnictwa, treści questów w biurze zawodów.
 2. Uczestnik Grywalizacji jest zobowiązany:
 • przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, 
 • nie zakłócać porządku publicznego,
 • nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób biorących udział w Grywalizacji.
 1. Każda osoba biorąca w Grywalizacji zobowiązuję się do zachowania wszelkiej ostrożności oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w tym przestrzegania wszelkich zaleceń i procedur wprowadzonych w tym zakresie przez przepisy prawa i ewentualnie Organizatora.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Osobom, którym odmówiono udziału w Grywalizacji z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu nie przysługuje prawo do odszkodowania.
 2. Udział w Grywalizacji stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na zapisywanie i rozpowszechnianie  jego  wizerunku utrwalonego podczas Grywalizacji przez Organizatora i podmioty z nim powiązane np. w formie zdjęć lub filmów, na wszelkich polach eksploatacji w szczególności w zakresie wielokrotnego wprowadzania do obrotu, używania oryginału i egzemplarzy, utrwalania i zwielokrotniania (w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innego urządzenia) w jakiejkolwiek technice, publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz zamieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych, a także do wielokrotnego, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym: w Internecie, na portalach społecznościowych. Zgoda nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie.
 3. Udział w Grywalizacji stanowi jednoczesną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników w szczególności za złamanie zakazów określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą i karną za szkody powstałe na osobach i mieniu wskutek jego działania.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się̨ zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora. Siłę wyższą stanowią̨ w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie techniczne, istotne usterki, stany epidemiczne. 
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 • na stronie internetowej Organizatora www.festiwalquestingu.jurapark.pl
 • w biurze zawodów.
 1. Przystąpienie do uczestnictwa jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika o akceptacji  zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2021 roku i przestaje obowiązywać po zakończeniu Grywalizacji.
© 2023 - Festiwal Questingu Stworzone z w pogstudio.pl